Om Sbo

Sbo ska praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med vikande befolkning och svag bostadsmarknad. Utbud och efterfrågan på bostäder måste matcha varandra för att bostadsmarknaden ska vara i balans. Med kapital, kompetens och erfarenhet stöttar Sbo den omstruktureringsprocess som behövs för att bättre balansera utbud och efterfrågan på svaga bostadsmarknader. 

Intervju med Sbos styrelseordförande Christel Wiman

Christel Wiman är sedan juli 2015 Sbo’s styrelseordförande. Här berättar hon om sitt uppdrag och sin första tid i bolaget.

Rapport: Statens bostadsomvandling AB, ett företag som genererar stor samhällsnytta

Fram till 2040 beräknas befolkningen öka med 1,3 miljoner invånare varav 773 000 är över 65 år. I takt med stigande ålder ökar kraven på bostädernas tillgänglighet.

De tillgänglighetsinventeringar som genomförts visar att cirka hälften av flerbostadshusen varken är tillgängliga för rullstolar eller rollatorer. För att möta den åldrande befolkningens behov måste det befintliga bostadsbeståndet i stor omfattning byggas om för att inte kommunernas kostnader för äldreomsorg ska skena.

SKLs studie ”Statens bostadsomvandling – ett företag som genererar stor samhällsnytta” visar att Sbo:s verksamhet, i samarbete med aktuell kommun, bidrar till stor samhällsnytta. Nyttan beräknas uppgå till cirka 2 mkr nominellt per ombyggd/omvandlad lägenhet.

Hushållen värderar Sbo:s insatser högt. Med ett bättre anpassat utbud av bostäder på orten har äldre kunnat flytta från sina hus och villor som i sin tur blivit tillgängliga för till exempel barnfamiljer. Flyttkedjorna fungerar och det är positivt för orten.

Studien är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Björn Sundström

Utbud möter efterfrågan när behovet på orten styr

Det innebär att Sbo förvärvar kommunala eller kommunägda fastigheter och utvecklar dem tillsammans med kommunen till annan användning. Fastigheterna ska i första hand omvandlas för att tillgodose ett långsiktigt och efterfrågat behov på orten, det rör sig i många fall om olika former av boenden för äldre men kan också handla om annat behov. Insatserna planeras och genomförs tillsammans med kommunen.

Vårt uppdrag och mål är att vara en långsiktig fastighetsägare, oftast under minst 8 år. När marknadsmässiga förutsättningar råder på orten säljs fastigheten på marknadsmässiga villkor på den öppna marknaden.

På många orter har det kommunala bostadsbeståndet svårt att möta till exempel äldres krav och behov av anpassade lägenheter. Sbo’s ombyggnadsprojekt ger nya attraktiva, tillgänglighetsanpassade lägenheter. Positiva flyttkedjor skapas samtidigt som äldre människor får möjlighet att bo tryggt, tillgängligt och bekvämt.

Vi ser det som ett betydelsefullt samhällsintresse att stärka kommuners utvecklingsmöjligheter. Det gör vi genom att öka antalet bostäder som uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet och har tillgång till samhällsservice.  

Hört från kund

Det är 39 lägenheter i huset och det är kö in. Lägenheterna hyrdes ut redan från start, som mest har nog någon lägenhet stått tom en månad. Projektet är väldigt lyckat och vi vill gärna bygga ett boende till. 
- Annika Lomarker, VD Grums hyresbostäder.