Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Sbo:s årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Stämman hålls i Örebro eller i Stockholm.
Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning samt andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämma och protokoll 2017

Bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport