Delårsrapport januari- mars 2018

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta fastigheter från kommunen för att bygga om till efterfrågad användning. Vi vill att det på den lokala bostadsmarknaden finns en balanserad tillgång av olika bostäder som gör det möjligt att flytta utifrån nya behov. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter blir fullt nyttjade moderna tillgänglighets-anpassade lägenheter för äldre. I mindre omfattning kan omvandling ske till moderna samhällsfastigheter, exempelvis lokaler för förskola.

Läs också dokumentation och underlag från senaste årsstämman.
 

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år, i Tkr om inget annat anges.
-    Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 471 (5 264)
-    Rörelsens kostnader, inkl nedskrivningar, uppgick till 3 740 (2 966)
-    Rörelsens driftnetto 3 230 (3 524)
-    Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 671 (2 899)
-    Periodens investeringar i fastigheter uppgick till 0 (9 382)
-    Uthyrningsgraden är 100 procent
-    Kortfristiga placeringar vid per 31 mars uppgick till 219 289 (228 157)
-    Realisationsresultat (efter mäklararvode) i perioden 1 058 (0)
-    Balansomslutning vid periodens utgång uppgick till 503 308 (509 757)
-    Med beslutsdatum 2018-02-12 fattade Skatteverket beslut om att sänka bolagets skattepliktiga inkomst av näringsverksamhet i enlighet med av bolaget inlämnad begäran om omprövning av tidigare beslut om årlig beskattning för beskattningsåren 2011 - 2016. Skatteverkets beslut innebär att bolagets kostnader för inkomstskatt minskar för dessa år det gäller även för räkenskapsåret 2017. För räkenskapsåren 2011 - 2017 beräknas en återbetalning av skatt ske med ca 12 Mkr.

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Bolagets arbete bygger på långsiktighet och ett nära samarbete med kommunen. Sbo medverkar till ett effektivare nyttjande av befintligt fastighetsbestånd och underlättar för mindre kommuner att kunna erbjuda en god bostadsförsörjning. I många kommuner handlar det om att möta behov av fler attraktiva och tillgänglighets­anpassade bostadslägenheter för äldre. Underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter omvandlas till fullt nyttjade, moderna, tillgänglighetsanpassade lägenheter. När ett nytt attraktivt boendealternativ erbjuds på orten öppnas bostadsmarknaden upp och positiva flyttrörelser bildas. Fler småhus har kommit ut på den öppna marknaden. Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

  • att underlätta för mindre orter att kunna erbjuda god bostadsförsörjning
  • att fler äldre har kunnat få en modern hyreslägenhet, och kan bo tryggt och bekvämt
  • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på aktuella orter har ökat
  • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som äldre vill flytta till
  • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
  • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen