Finansiell information

Delårsrapport januari- sep 2017

Alla kommuner har idag behov av moderna och anpassade bostäder för äldre. Sbo medverkar till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att förvärva fastigheter i centrala lägen på orterna och bygga om så att de bättre möter hushållens behov. Det kan skapa möjligheter till positiv utveckling på orten. Kommunen hyr därefter ut de moderniserade lägenheterna till äldre.
 

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år, i Tkr om inget annat anges.
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 15 985 (13 886)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 9 260 (9 072)
 • Rörelsens driftnetto 10 796 (8 460)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 889 (7 470)
 • Periodens investeringar i fastigheter uppgick till 23 351 (48 526)
 • Kortfristiga placeringar per 30 september uppgick till 221 594 (251 620)
 • Balansomslutningen vid periodens utgång uppgick till 513 296 (537 412)

Moderna funktionella lägenheter för äldre skapar rörlighet på bostadsmarknaden

Bolagets arbete bygger på långsiktighet och ett nära samarbete med kommunen. Sbo medverkar till ett effektivare nyttjande av befintligt fastighetsbestånd och underlättar för mindre kommuner att kunna erbjuda en god bostadsförsörjning. Det bidrar även till effektivare och bättre tillgång på välfärdstjänster. I många kommuner handlar det om att möta behov av fler attraktiva och tillgänglighets­anpassade bostadslägenheter för äldre. Underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter omvandlas till fullt nyttjade, moderna, tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. När ett nytt attraktivt boendealternativ erbjuds på orten öppnas bostadsmarknaden upp och positiva flyttrörelser bildas. Fler småhus har kommit ut på den öppna marknaden.
Sbo:s arbete på svaga bostadsmarknader medverkar till:

 • Att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter har ökat i kommuner som inlett samarbete med Sbo.
 • Att rörligheter på ortens bostadsmarknad ökat genom positiva flyttkedjor
 • Att medverka till lägre kostnader för kommunal äldreomsorg
 • Att arbetsförhållandena i hemtjänsten förbättrats
 • Att fler äldre har trygga, bekväma bostäder
 • Att energiförbrukningen i kWh reducerats i de ombyggda fastigheterna med i genomsnitt 40%
 • Att eventuella miljöbelastningar har sanerats
 • Att 100% av de omvandlade lägenheterna är uthyrda