Finansiell information

Bokslutskommuniké januari- dec 2017

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta fastigheter från kommunen för att bygga om till efterfrågad användning. Vi vill att det på den lokala bostadsmarknaden finns en balanserad tillgång av olika bostäder som gör det möjligt att flytta utifrån nya behov. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter blir fullt nyttjade moderna tillgänglighets-anpassade lägenheter för äldre. I mindre omfattning kan omvandling ske till moderna samhällsfastigheter, exempelvis lokaler för förskoleverksamhet.
 

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år, i Tkr om inget annat anges.
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 21 606 (18 925)
 • Rörelsens kostnader, inkl nedskrivning, uppgick till 38 921 (41 199)
 • Rörelsens driftnetto 14 167 (11 267)
 • Resultat efter skatt uppgick till -17 767 (-20 595)
 • Årets förvärv av nya fastigheter och investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 23 929 (65 257)
 • uthyrningsgraden är 100 procent
 • Antalet uthyrningsbara lägenheter vid årsskiftet uppgick till 460 (460) st
 • Kortfristiga placeringar vid årsskiftet uppgick till 218 434 (227 548)
 • Balansomslutningen vid årsskiftet uppgick till 488 343 (509 158)

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Bolagets arbete bygger på långsiktighet och ett nära samarbete med kommunen. Sbo medverkar till ett effektivare nyttjande av befintligt fastighetsbestånd och underlättar för mindre kommuner att kunna erbjuda en god bostadsförsörjning. I många kommuner handlar det om att möta behov av fler attraktiva och tillgänglighets­anpassade bostadslägenheter för äldre. Underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter omvandlas till fullt nyttjade, moderna, tillgänglighetsanpassade lägenheter. När ett nytt attraktivt boendealternativ erbjuds på orten öppnas bostadsmarknaden upp och positiva flyttrörelser bildas. Fler småhus har kommit ut på den öppna marknaden. Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

 • att underlätta för mindre orter att kunna erbjuda god bostadsförsörjning
 • att fler äldre har kunnat få en modern hyreslägenhet, och kan bo tryggt och bekvämt
 • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på aktuella orter har ökat
 • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som äldre vill flytta till
 • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
 • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen