Om Sbo

Sbo ska praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med vikande befolkning och svag bostadsmarknad. Utbud och efterfrågan på bostäder måste matcha varandra för att bostadsmarknaden ska vara i balans. Med kapital, kompetens och erfarenhet stöttar Sbo den omstruktureringsprocess som behövs för att bättre balansera utbud och efterfrågan på svaga bostadsmarknader. 

Utbud möter efterfrågan när behovet på orten styr

Det innebär att Sbo förvärvar kommunala eller kommunägda fastigheter och utvecklar dem tillsammans med kommunen till annan användning. Fastigheterna ska i första hand omvandlas för att tillgodose ett långsiktigt och efterfrågat behov på orten, det rör sig i många fall om olika former av boenden för äldre men kan också handla om annat behov. Insatserna planeras och genomförs tillsammans med kommunen.

Vårt uppdrag och mål är att vara en långsiktig fastighetsägare, oftast under minst 8 år. När marknadsmässiga förutsättningar råder på orten säljs fastigheten på marknadsmässiga villkor på den öppna marknaden.

På många orter har det kommunala bostadsbeståndet svårt att möta till exempel äldres krav och behov av anpassade lägenheter. Sbo’s ombyggnadsprojekt ger nya attraktiva, tillgänglighetsanpassade lägenheter. Positiva flyttkedjor skapas samtidigt som äldre människor får möjlighet att bo tryggt, tillgängligt och bekvämt.

Vi ser det som ett betydelsefullt samhällsintresse att stärka kommuners utvecklingsmöjligheter. Det gör vi genom att öka antalet bostäder som uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet och har tillgång till samhällsservice.  

Hört från kund

Det är 39 lägenheter i huset och det är kö in. Lägenheterna hyrdes ut redan från start, som mest har nog någon lägenhet stått tom en månad. Projektet är väldigt lyckat och vi vill gärna bygga ett boende till. 
- Annika Lomarker, VD Grums hyresbostäder.