Intervju med Christel Wiman, Sbo´s styrelseordförande

Christel Wiman är sedan juli 2015 Sbo’s styrelseordförande. Här berättar hon om sitt uppdrag och sin första tid i bolaget.

Christel Wiman, Styrelseordförande Sbo
Christel Wiman, Styrelseordförande Sbo

Hur har ditt första 1,5 år som ordförande varit?

Sbo var helt okänt för mig. Vi var tre nya ledamöter i styrelsen och det gällde  att förstå bolagets uppdrag och att lära känna verksamheten och dess omvärld. Mitt dåvarande arbete var tf VD för Stockholms Borgerskap med äldreomsorg och seniorbostäder. Kunskaper som passade bra med uppdraget i Sbo.

Nästa steg var att sätta oss in i genomförda och pågående utredningar som kunde påverka Sbo:s verksamhet. Bland annat Riksrevisionsverkets analys, utredningar om äldreomsorgen, trygghetsboende samt EU-regler om statliga subventioner. SKL:s rapport med statistik över Sveriges åldrande befolkning och dess behov, boende samt kostnader relaterade till hemtjänst och äldreomsorg gav en tydlig bild av Sbo:s samhällsnyttiga uppdrag.

Hur ser du på verksamheten?

Kommunerna behöver kunna erbjuda seniorbostäder till en åldrande befolkning. Efterfrågan är stor och den ökar. För kommuner med en vikande bostadsmarknad är det en nästan övermäktig uppgift. De kommunala fastighetsbolagen klarar inte att investera samtidigt som kommunen drabbas av onödigt höga kostnader för hemtjänst och äldreomsorg eftersom bostäderna inte är anpassade och centrerade till ortens centrum.

Sbo är ett litet bolag med ett viktigt uppdrag och Sbo kan göra stor skillnad i små kommuner med avfolkningsproblem genom att investera på svaga bostadsmarknader. 

Framtiden, vad tänker du kring den?

Alla Sveriges kommuner har ett stort behov av att kunna erbjuda rätt sorts bostäder till både det ökande antalet seniorer och för andra bostadsbehövande, bl a flyktingar och nyanlända. Sbo har idag ett begränsat uppdrag och begränsade medel. Sbo som bolag kan fortsätta i den nuvarande investeringstakten i c:a fem år till, sedan är kassan tömd till den nivå som angivits i uppdraget.
Min uppfattning är att Sbo:s modell kan vara en lösning även för andra former av boenden för särskilda grupper eller särskilda geografiska områden.

Vilka lärdomar har du fått genom ditt uppdrag?

De senaste åren har Sbo:s verksamhet renodlats till att omfatta ägande, finansiering av ombyggnation samt långa blockhyreskontrakt. Det finns ett uppbyggt know how. Det finns däremot ingen egen drifts- och förvaltningsorganisation. De 500 msek som sattes in i Sbo 2004 används till rätt investeringar. 

Vad har du för framtida förväntningar?

Jag är säker på att ägarna inser nyttan av Sbo och ser fram emot att tillsammans med ägarna ta fram en långsiktig strategi om Sbo:s fortsatta verksamhet.