Bolagsstyrning

Bolagsstämma 2020

Sbo:s årsstämma hålls alltid inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Stämman hålls i Örebro eller i Stockholm. Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning samt andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Protokoll från senaste årsstämman

Bolagets årsstämma hölls måndagen den 27 april 2020, kl. 13.00 via telefonkonferens med anledning av Corona-pandemin.

Handlingar under stämman 2019: