Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Sbo:s årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Stämman hålls i Örebro eller i Stockholm. Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning samt andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämma 2018

Bolagets årsstämma hölls den 27 april kl 14.00 på World Trade Center i Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Hong Kong.

Bolagsordning