Bolagsstyrning

Bolagsstämma 2020

Nästa bolagsstämma, 2020, genomförs den 27 april i Stockholm. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga här inför stämman. 

Sbo:s årsstämma hålls alltid inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Stämman hålls i Örebro eller i Stockholm. Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning samt andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Kallelse och handlingar årsstämman 2020

Protokoll från senaste årsstämman

Bolagets årsstämma hölls måndagen den 29 april 2019, kl. 13.00 på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Miami.

Handlingar under stämman 2019: