Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Sbo:s årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Stämman hålls i Örebro eller i Stockholm. Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning samt andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämma 2019

Bolagets årsstämma hölls måndagen den 29 april 2019, kl. 13.00 på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Miami.

Handlingar under stämman:

Bolagsordning