Bolagsstyrning

Ordinarie bolagsstämma

Den 27 april genomförde Sbo sin ordinarie bolagsstämma. Här hittar du det justerade protokollet från årsstämman. Bolagets årsstämma hölls digitalt med anledning av Coronapandemin tisdagen den 27 april 2021, kl. 13.00.

Sbo:s årsstämma hålls alltid inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning samt andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Extra bolagsstämma protokoll

Riksdagen biföll i juni 2020 regeringens förslag om att förlänga uppdraget för Statens bostadsomvandling AB. Det handlar om en kapitalförstärkning till Sbo om 300 miljoner för att möta behovet av bostäder för äldre i hela landet. En extra bolagsstämma genomfördes med anledning av det den 18 december 2020.

Protokoll från senaste ordinarie årsstämman

Bolagets årsstämma hölls måndagen den 27 april 2020, kl. 13.00 via telefonkonferens med anledning av Corona-pandemin.