Bokslutskommuniké januari - september 2019

Ekonomiskt resultat 2019:
Värden i tkr om inget annat anges. Kort fattad överblick:
• Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 21 405 (21 635)
• Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning, uppgick till - 757 (-10 249)
• Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat)
   var 23 715 (13 575)
• Resultat efter skatt uppgick till 25 406 (48 166)
• Årets förvärv av nya fastigheter och investeringar i befntliga fastigheter uppgick
   till 69 133 (8 092)
• Kortfristiga placeringar vid årsskiftet uppgick till 217 543 (236 533)
• Balansomslutningen vid årsskiftet uppgick till 547 985 (517 026)
• Eget kapital vid årets slut var 532 010 (506 604)
• Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 524 (483) lägenheter
• Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
• Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 16 (13) år
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019
Bolaget har:
- tecknat överlåtelseavtal om att sälja två fastigheter i Timrå kommun
- påbörjat försäljning av två fastigheter i Överkalix kommun
- färdigställt 15 nya lägenheter för seniorer i Kalix kommun genom ombyggnad av f d  
   gymnasieskola

Rapporter 2019

Tidigare rapporter årsvis

Här finns samlade rapporter uppdelade årsvis. Skulle du vilja ha dokument som är äldre än från 2016 vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2018 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2017 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2016 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

  • att underlätta för mindre orter att erbjuda god bostadsförsörjning
  • att fler seniorer kunnat få en modern bostad, och kan bo tryggt och bekvämt
  • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på har ökat
  • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som seniorer vill flytta till
  • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
  • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen