Delårsrapport januari - juni 2020

Ekonomiskt resultat kvartal Q2 2020:
Värden i tkr om inget annat anges. Kort fattad överblick:
• Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 10 612 (10 655)
• Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning, uppgick till - 21 906 (-6 489)
• Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat)
   var 6 737 (8 556)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till - 4 643 (9 407)
• Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 219 930 (260 787)
• Balansomslutning uppgick till 559 196 (528 652)
• Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 493 lägenheter
• Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
• Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 15  år vid periodslut
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020
Riksdagen beslutade 16 juni förlänga uppdraget för bolaget. Det är därmed klart att Sbo erhåller ett kapitaltillskott med 300 miljoner kronor år 2020. Det innebär att bolaget kan medverka till att skapa ytterligare flera hundra moderna och tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre i mindre kommuner i hela landet.
 
Bolaget har:
· tecknat Avsiktsförklaring med Skinnskattebergs kommun
· tecknat avtal med Bräcke kommun om fastighetsförvärv, med tillträde 24 juni 2020, och
   ombyggnation av denna vilket planeras tillskapa 17 nya lägenheter för seniorer i Bräcke
· planerat genomföra försäljning av en fastighet i Dorotea kommun med tillträde 3 juli 2020

 
Världshälsoorganisationen WHO klassade den 11 mars 2020 det nya coronavirusets (som kan ge sjukdomen covid-19) utbrott som en pandemi. Coronaviruset har spridit sig till i princip hela världen. Spridningen av coronaviruset har påverkat världsekonomin och Sverige är inget undantag. Utbrottet av coronaviruset påverkar bolaget på flera sätt. Läget är svårbedömt. Det pågår kontinuerligt arbete med att anpassa verksamheten till den rådande situationen och de förändrade förutsättningarna.
Väsentliga händelser efter periodslut
Förutom pågående ombyggnationer har bolaget avtal som innebär arbeten med förstudier/
programarbeten i flera kommuner vilket bedöms kunna tillskapa fler lägenheter för seniorer.

 
Bolaget har sålt en fastighet i Dorotea kommun med tillträde 3 juli 2020.

Rapporter 2020

Tidigare rapporter årsvis

Här finns samlade rapporter uppdelade årsvis. Skulle du vilja ha dokument som är äldre än från 2016 vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2019 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2018 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2017 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2016 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

  • att underlätta för mindre orter att erbjuda god bostadsförsörjning
  • att fler seniorer kunnat få en modern bostad, och kan bo tryggt och bekvämt
  • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på har ökat
  • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som seniorer vill flytta till
  • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
  • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen