Delårsrapport januari - september 2020

Ekonomiskt resultat jan-sep 2020:
Värden i tkr om inget annat anges. Kort fattad överblick:
• Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 15 660 (15 993)
• Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning, uppgick till -24 697  (-9 365)
• Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat)
   var 10 318 (10 875)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 442 (12 052)
• Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 192 916 (245 701)
• Balansomslutning uppgick till 553 494 (531 692)
• Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 475 lägenheter
• Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
• Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 15  år vid periodslut


Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020
 Bolaget har:
· sålt en fastighet med 18 lägenheter i Dorotea kommun
 
Utbrottet av coronaviruset påverkar bolaget på flera sätt. Läget är fortfarande oroande och svårbedömt. Det pågår kontinuerligt arbete med att anpassa verksamheten till den rådande situationen och de förändrade förutsättningarna.

Väsentliga händelser efter periodslut
Inga händelser av väsentlig art har inträffat.

Rapporter 2020

Tidigare rapporter årsvis

Här finns samlade rapporter uppdelade årsvis. Skulle du vilja ha dokument som är äldre än från 2016 vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2019 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2018 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2017 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2016 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

  • att underlätta för mindre orter att erbjuda god bostadsförsörjning
  • att fler seniorer kunnat få en modern bostad, och kan bo tryggt och bekvämt
  • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på har ökat
  • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som seniorer vill flytta till
  • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
  • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen