Delårsrapport januari - mars 2020

Ekonomiskt resultat kvartal Q1 2020:
Värden i tkr om inget annat anges. Kort fattad överblick:
• Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 5 329 (5 314)
• Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning, uppgick till - 18 517 (-3 325)
• Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat)
   var 3 419 (3 502)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 028 (2 624)
• Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 222 890 (263 605)
• Balansomslutning uppgick till 539 540 (520 962)
• Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 476 lägenheter
• Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
• Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 15  år vid periodslut
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Väsentliga händelser efter periodslut
Efter periodens utgång har bolaget fått ett glädjande besked från regeringen. Sbo föreslås i vårbudgeten att få ett kapitaltillskott om 300 Mkr för att skapa fler hållbara moderna lägenheter för seniorer i hela landet.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
Bolaget har:
- pågående dialog om att teckna Avsiktsförklaring med en ny kommun
- sålt två fastigheter i Timrå kommun med tillträde 15 januari 2020
- sålt två fastigheter i Överkalix kommun med tillträde 1 april 2020
Världshälsoorganisationen klassade den 11 mars det nya coronavirusets (som kan ge sjukdomen covid-19) utbrott som en pandemi. Coronaviruset har under mars månad spridit sig till i princip hela världen. Spridningen av coronaviruset har påverkat världsekonomin och Sverige är inget undantag. Kapital- och råvarumarknaderna har påverkats rejält och flera länder har stängt sina gränser.

Rapporter 2019

Tidigare rapporter årsvis

Här finns samlade rapporter uppdelade årsvis. Skulle du vilja ha dokument som är äldre än från 2016 vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2018 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2017 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2016 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

  • att underlätta för mindre orter att erbjuda god bostadsförsörjning
  • att fler seniorer kunnat få en modern bostad, och kan bo tryggt och bekvämt
  • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på har ökat
  • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som seniorer vill flytta till
  • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
  • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen