Delårsrapport januari - september 2019

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år, i Tkr om inget annat anges.

Sammanfattning perioden januari – september 2019:
- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 15 993 (16 259)
- Rörelsens driftnetto (exkl. realisationsres.) uppgick till 109 874 (10 227)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 12 052 (7 991)
- Likvida medel ink. kortfristiga placeringar uppgick till 245 701 (254 991)
- Balansomslutningen vid periodens utgång uppgick till 531 692 (507 090)
- Bokförda värden förvaltningsfastigheter uppgick till 231 335 (245 631)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019
Bolaget har:
- förvärvat två fastigheter vilka ska byggas om till bostäder för seniorer
- inlett försäljningsprocess av två fastigheter

Väsentliga händelser januari – september 2019
Bolaget har:
- pågående ombyggnationer av två fastigheter i två kommuner. De 39 nya 
   lägenheterna planeras inflyttningsklara inom 7 månader
- tecknat avtal om ombyggnation, och fastighetsförvärv, med fyra
  kommuner vilket planeras tillskapa 71 nya lägenheter
- pågående förstudier baserat på tecknade Avsiktsförklaringar med tre
   olika kommuner. Syftet är att pröva möjligheter att skapa 46 nya
   lägenheter för seniorer
- sålt två fastigheter omfattande 30 lägenheter

Tidigare kvartalsrapporter årsvis

Här finns samlade rapporter uppdelade årsvis. Skulle du vilja ha dokument som är äldre än från 2016 vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2018 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2017 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2016 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

  • att underlätta för mindre orter att erbjuda god bostadsförsörjning
  • att fler seniorer kunnat få en modern bostad, och kan bo tryggt och bekvämt
  • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på har ökat
  • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som seniorer vill flytta till
  • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
  • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen