Bokslutskommunike jan- dec 2018

 Sammanfattning:
- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 21 635 (21 606)
- Rörelsens kostnader, inkl nedskrivningar, uppgick till 10 249 (38 921)
   Förändringen förklaras till övervägande del av att bolaget under 2018  
   inte färdigställt projekt som belastats med nedskrivningar (föregående
   år -25 900). Samtidigt visar den värdering som gjorts under slutet av
   2018 på något förbättrade marknadsvärden för vissa fastigheter varför
   tidigare gjorda nedskrivningar återförts med + 5 400.
- Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivningar och 
  realisationsresultat) uppgick till 13 123 (14 167)
- Resultat efter skatt uppgick till 48 166 (-17 767)
- Årets förvärv av nya fastigheter och investeringar i befintliga fastigheter
   uppgick till 8 092 (65 257)
- Kortfristiga placeringar vid årsskiftet uppgick till 236 533 (218 434)
- Balansomslutningen vid årsskiftet uppgick till 517 025 (488 343)
- Hyresintäkterna fördelades på uthyrning av bostadsfastigheter 94 (93)
   och lokaler 6 (7) procent
- Antalet uthyrningsbara lägenheter vid årsskiftet uppgick till 483 (459)
- Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
- Återstående kontraktslängd i hyresportföljen, i snitt,
   uppgick till 13 år (13)
- Under året har tre fastigheter sålts och två fastigheter förvärvats.

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

  • att underlätta för mindre orter att erbjuda god bostadsförsörjning
  • att fler seniorer kunnat få en modern bostad, och kan bo tryggt och bekvämt
  • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på har ökat
  • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som seniorer vill flytta till
  • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
  • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen