Delårsrapport jan-mar 2021

Ekonomiskt resultat jan-mar 2021

Värden i tkr om inget annat anges. Kortfattad överblick:
 • Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 5 753 (5 329)
 • Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning av fastighetsvärden, uppgick till -3553  (-18 517)
 • Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat)   var 3 891 (3 419)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 581 (-10 028)
 • Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 456 348 (222 890)
 • Balansomslutning uppgick till 835 972 (539 540)
 • Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 475 lägenheter
 • Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
 • Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 14  år vid periodslut

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

Fler äldre får möjlighet att hitta rätt boende
Bolaget har:
•     efter att ha erhållit ett kapitaltillskott i december föregående år, under perioden inlett dialoger med sex kommuner om utvecklingsprojekt för att anpassa sitt bostadsutbud
•     tecknat ny Avsiktsförklaring med Torsby kommun. Syftet är att tillsammans utreda möjligheter att tillskapa attraktiva bostäder för äldre
•     pågående programarbeten för fyra fastigheter i kommunerna Hofors, Ljusnarsberg, Skinnskatteberg och Torsby. Syftet är att tillskapa ett 70-tal nya bostäder för äldre med möjlig inflyttning inom två-tre år.
•     pågående ombyggnationer av en fastighet i Smedjebackens kommun, två i Robertsfors kommun och en i Bräcke. Fastigheterna har förvärvats av Sbo och efter ombyggnad har 61 moderna lägenheter tillskapats. De nya lägenheterna är inflyttningsklara successivt under årets första sex månader.

 

Väsentliga händelser efter periodslut
Inga händelser av väsentlig art har inträffat.

Rapporter 2021

Tidigare rapporter årsvis

Här finns samlade rapporter uppdelade årsvis. Skulle du vilja ha dokument som är äldre än från 2016 vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2020 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2019 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2018 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2017 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2016 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

 • att underlätta för mindre orter att erbjuda god bostadsförsörjning
 • att fler seniorer kunnat få en modern bostad, och kan bo tryggt och bekvämt
 • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på har ökat
 • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som seniorer vill flytta till
 • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
 • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen