Bokslutskommuniké 2020

Ekonomiskt resultat jan-dec 2020

Värden i tkr om inget annat anges. Kortfattad överblick:
 • Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 21 039 (21 406)
 • Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning av fastighetsvärden, uppgick till -49 192  (-757)
 • Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat)   var 13 426 (13 468)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 671 (25 406)
 • Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 466 325 (226 269)
 • Balansomslutning uppgick till 832 945 (547 985)
 • Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 475 lägenheter
 • Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
 • Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 14  år vid periodslut
I juni tog riksdagen beslut om att förlänga Sbo:s särskilda samhällsuppdrag. I december genomfördes beslut kapitaltillskott till bolaget om 300 miljoner kronor. 

Väsentliga händelser 2020

Världshälsoorganisationen, WHO, klassade den 11 mars 2020 coronavirusets (som kan ge sjukdomen covid-19) utbrott som en pandemi. Pandemin har påverkat verksamheten, bland annat har bolaget ändrat i planerings- och genomförandeaktiviteter och snabbat på digitaliseringen för att reducera risk för smittspridning och för att kunna bedriva verksamhet under pandemin. Bolaget har:

 • genomfört satsning på strategiskt kommunikativt arbete för att öka kunskapen om samhällsnyttan bolaget har levererat
 • under första halvåret sålt fem fastigheter i kommunerna Timrå, Överkalix och Dorotea
 • i juli förvärvat en fastighet i Bräcke kommun för att bygga om husen på fastigheten till bostäder
 • under perioden pågående ombyggnationer i sju kommuner
 • pågående programarbeten i tre kommuner
Väsentliga händelser efter periodslut
Inga händelser av väsentlig art har inträffat.

Rapporter 2020

Tidigare rapporter årsvis

Här finns samlade rapporter uppdelade årsvis. Skulle du vilja ha dokument som är äldre än från 2016 vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2019 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2018 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2017 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2016 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

 • att underlätta för mindre orter att erbjuda god bostadsförsörjning
 • att fler seniorer kunnat få en modern bostad, och kan bo tryggt och bekvämt
 • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på har ökat
 • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som seniorer vill flytta till
 • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
 • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen