Delårsrapport jan- jun 2019

 Sammanfattning januari – juni 2019:
- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 10 655 (10 883)
- Rörelsens kostnader, inkl nedskrivningar, uppgick till 6 489 (7 265)
- Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivningar och realisationsresultat) uppgick till 6 983 (6 584)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 9 407 (5 861)
- Periodens investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 23 181 (23)
- Kortfristiga placeringar uppgick till 249 130 (239 326)
- Realisationsresultat (efter mäklararvode) uppgick till 3 197 (924)
- Balansomslutningen vid periodens utgång uppgick till 528 652 (505 133)
- Uthyrningsgraden var 100%
- Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 414 (449) lägenheter i 16 kommuner
- Pågående utvecklingsprojekt/ombyggnationer i fyra kommuner, omfattande 77 nya lägenheter
- Pågående förstudier/programarbeten omfattande fem fastigheter i fem olika kommuner
- Två fastigheter har förvärvats och två har sålts
Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år, i Tkr om inget annat anges.

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

  • att underlätta för mindre orter att erbjuda god bostadsförsörjning
  • att fler seniorer kunnat få en modern bostad, och kan bo tryggt och bekvämt
  • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på har ökat
  • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som seniorer vill flytta till
  • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
  • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen