Delårsrapport januari- juni 2018

I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otill-gängliga fastigheter på byggs om och blir fullt nyttjade moderna  hyres-lägenheter för seniorer. I mindre omfattning kan omvandling ske till  samhällsfastigheter, exempelvis lokaler för förskola. Insatserna gör skillnad på såväl samhällsnivå som på kommunal nivå, och för individen/familjen. Sbo har på aktuella orter bl a medverkat till möta ökade behov genom att:

  • fler aktiva seniorer har kunnat få en modern hyreslägenhet, och kan bo tryggt och bekvämt
  • antalet attraktiva och tillgänglighetsanpassade lägenheter med närhet till service har ökat
  • effektivisera befintligt fastighetsbestånd, energieffektivisering med i snitt -40% efter ombyggnad
  • lägre kostnader för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorg
Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år, i Tkr om inget annat anges. Sammanfattning januari-juni2018:
-    Nettoomsättningen under perioden uppgick till 10 883 (10 517)
-    Rörelsens kostnader, inkl nedskrivningar, uppgick till 7 265 (6 293)
-    Rörelsens driftnetto 6 584 (6 833)
-    Resultat efter finansiella poster uppgick till 5 861 (5 469)
-    Periodens investeringar i fastigheter uppgick till 23 (20 226)
-    Uthyrningsgraden är 100 procent
-    Kortfristiga placeringar vid per 31 mars uppgick till 239 326 (221 865)
-    Realisationsresultat (efter mäklararvode) i perioden 924 (0)
-    Balansomslutning vid periodens utgång uppgick till 505 133 (517 256)
-    Med beslutsdatum 2018-02-12 fattade Skatteverket beslut om att sänka bolagets skattepliktiga inkomst av näringsverksamhet i enlighet med av bolaget inlämnad begäran om omprövning av tidigare beslut om årlig beskattning för beskattningsåren 2011 - 2016. Skatteverkets beslut innebär att bolagets kostnader för inkomstskatt minskar för dessa år, vilket gäller även för 2017. Återbetalning av skatt påverkar periodens reultat.
- Två fastigheter har förvärvats och tre har sålts.

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Bolagets arbete bygger på långsiktighet och ett nära samarbete med kommunen. Sbo medverkar till ett effektivare nyttjande av befintligt fastighetsbestånd och underlättar för mindre kommuner att kunna erbjuda en god bostadsförsörjning. I många kommuner handlar det om att möta behov av fler attraktiva och tillgänglighets­anpassade bostadslägenheter för äldre. Underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter omvandlas till fullt nyttjade, moderna, tillgänglighetsanpassade lägenheter. När ett nytt attraktivt boendealternativ erbjuds på orten öppnas bostadsmarknaden upp och positiva flyttrörelser bildas. Fler småhus har kommit ut på den öppna marknaden. Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

  • att underlätta för mindre orter att kunna erbjuda god bostadsförsörjning
  • att fler äldre har kunnat få en modern hyreslägenhet, och kan bo tryggt och bekvämt
  • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på aktuella orter har ökat
  • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som äldre vill flytta till
  • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
  • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen