Delårsrapport jan-jun 2021

Ekonomiskt resultat jan-jun 2021

Värden i tkr om inget annat anges. Kortfattad överblick:
 • Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick till 11 774 (10 612)
 • Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning av fastighetsvärden, uppgick till -7 116  (-21 906)
 • Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning och realisationsresultat)   var 8 028 (6 737)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 063 (-4 643)
 • Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 446 832 (219 930)
 • Balansomslutning uppgick till 830 963 (559 196)
 • Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter med 475 lägenheter
 • Uthyrningsgraden var 100 procent (100)
 • Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick till i snitt 14  år vid periodslut

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

Fler äldre får möjlighet att hitta rätt boende

Bolaget har arbetat med information till nya kommuner om utvecklingsprojekt för att anpassa sitt bostadsutbud, pågående förstudier samt med pågående ombyggnationer

​​​​​​​Förberedande arbete inför försäljning av en fastighet med 14 lägenheter i i Ljusnarsbergs kommun.

Väsentliga händelser efter periodslut
Efter periodens slut har fastigheten i Ljusnarsbergs kommun sålts, med tillträde 6 juli 2021.

Rapporter 2021

Tidigare rapporter årsvis

Här finns samlade rapporter uppdelade årsvis. Skulle du vilja ha dokument som är äldre än från 2016 vänligen kontakta VD Ann Eriksson.

2020 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2019 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2018 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2017 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

2016 publicerade finansiella rapporter för Sbo:

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

 • att underlätta för mindre orter att erbjuda god bostadsförsörjning
 • att fler seniorer kunnat få en modern bostad, och kan bo tryggt och bekvämt
 • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på har ökat
 • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som seniorer vill flytta till
 • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
 • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen