Delårsrapport januari- sep 2018

 Sammanfattning januari – september 2018:
-    Nettoomsättningen under perioden uppgick till 16 259 (15 985)
-    Rörelsens kostnader, inkl nedskrivningar, uppgick till 10 451 (9 260)
-    Rörelsens driftnetto 10 227 (10 796)
-    Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 992 (7 889)
-    Periodens investeringar i fastigheter uppgick till 23 (23 351)
-    Uthyrningsgraden är 100 procent
-    Kortfristiga placeringar per 30 september var 239 225 (221 594)
-    Realisationsresultat i perioden uppgick till 924 (0)
-    Balansomslutningen vid periodens utgång var 507 089 (513 296)
-    Med beslutsdatum 2018-02-12 fattade Skatteverket beslut om att sänka bolagets skattepliktiga inkomst av näringsverksamhet i enlighet med av bolaget inlämnad begäran om omprövning av tidigare beslut om årlig beskattning för beskattningsåren 2011 - 2016. Skatteverkets beslut innebär att bolagets kostnader för inkomstskatt minskar för dessa år, vilket gäller även för räkenskapsåret 2017. Återbetalning av skatt påverkar periodens resultat och likviditet.
-    Två fastigheter har förvärvats och tre har sålts

Moderna funktionella lägenheter för äldre

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta kommunala fastigheter för att utveckla till efterfrågad användning. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter byggs om och blir fullt nyttjade moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Omstruktureringsprocessen bidrar till minskade kostnader inom äldreomsorgen, skapar flyttkedjor på bostadsmarknaden och reducerar energiförbrukningen. Uppdraget utförs på svaga bostadsmarknader där det av olika anledningar inte bedöms finnas acceptabel lönsamhet och att konkurrensen inte väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. Bolagets insatser har påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Sbo har bland annat praktiskt medverkat till:

  • att underlätta för mindre orter att kunna erbjuda god bostadsförsörjning
  • att fler äldre har kunnat få en modern hyreslägenhet, och kan bo tryggt och bekvämt
  • att antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter på aktuella orter har ökat
  • att skapa bättre rörlighet på ortens bostadsmarknad, genom förbättrade boendemiljöer och ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som äldre vill flytta till
  • att fler villor och lägenheter har kommit ut på marknaden
  • lägre kostander för kommunal äldreomsorg och förbättrade arbetsmiljöer som underlättar för personal inom äldreomsorgen