Samhällsuppdraget

Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta fastigheter från kommunen för att bygga om dem och därigenom bidra till ökad rörlighet och ett effektivare nyttjande av bostadsbeståndet. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter omvandlas till fullt nyttjade, tillgänglighetsanpassade, moderna lägenheter för äldre. När marknaden är i bättre balans säljer Sbo den utvecklade fastigheten på marknadsmässiga villkor på den öppna marknaden.

Helägt statligt bolag

Statens Bostadsomvandling AB ägs till 100 procent av Svenska staten. Bolaget startades 2003 och tillfördes då 540 mkr för att arbeta med tilldelat samhällsuppdrag. Sbo:s första verksamhetsår
var 2004. Bolaget bildades för att bland annat bidra
till att uppnå regeringens bostadspolitiska mål att långsiktigt skapa väl fungerande bostadsmarknader där hushållens efterfrågan ska generera ett utbud som svarar mot behoven.

Bär hela risken för nedskrivning

Uppdraget syftar till att generera andra effekter än ekonomisk avkastning. Sbo bär hela risken för nedskrivningar av fastighetsvärden. Bolaget har inget vinst- eller utdelningskrav. Inom ramen för uppdraget ska verksamheten bedrivas med långsiktighet och ekonomisk effektivitet.