Tryggt boende och bra arbetsmiljö

Det är hög efterfrågan på fastigheter med praktiska, attraktiva bostäder för seniorer i många mindre kommuner. Bostäder där rullatorer får plats och kan ta sig fram, som ligger centralt, där det är enkelt att gå ut och där de boende kan känna sig trygga och klara sig själva efter förmåga. Samma bostäder är också arbetsplatser för personal inom äldreomsorgen och förvaltning. Väl anpassade bostäder ökar de boendes välmående och är samtidigt en bra arbetsmiljö.

Sbo köper fastigheter av kommunen och omvandlar dem till nyproduktionsstandard. Oftast återanvänds fastigheten och vi undviker rivning. Kostnaden för att bygga om en befintlig fastighet är betydligt lägre än för nyproduktion. Efter ombyggnation är boendemiljön förbättrad, fastigheten sanerad från miljöbelastningar och den beräknade energiförbrukningen per år reduceras med 40 procent.

Bostäder anpassade efter rätt behov

Rörlighet skapas när äldre vågar lämna sina hus för ett nytt attraktivt boende de vill flytta till och ett annat hushåll får chansen att flytta in. De positiva flyttkedjor som kan skapas underlättar för ortens utveckling. Vi hjälps åt att hitta lämpliga fastigheter i beståndet och utvecklar dem så de uppfyller kraven på tillgänglighet och modernisering. 

Ökar utbudet av attraktiva fastigheter

Fastigheterna ska i första hand omvandlas för att tillgodose ett långsiktigt och efterfrågat behov på orten, det rör sig i många fall om olika former av boenden för äldre men kan också handla om annat behov. Insatserna planeras och genomförs tillsammans med kommunen. Vi bidrar till hållbarhet inom ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor på svaga bostadsmarknader.

Bostadsmarknad i balans

Sbo ska praktiskt bidra till att stärka svaga bostadsmarknader på orter med svag befolkningsutveckling och låg rörlighet på bostadsmarknad. Med kapital, kompetens och erfarenhet stöttar Sbo den omstruktureringsprocess som behövs för att förbättra bidra till att utbud och möta efterfrågan på svaga bostadsmarknader.