Dialog om behoven

Vi träffar gärna dig som leder och ansvarar för kommunen och boendeförsörjningsfrågor. Vid vårt besök för vi en dialog om lokala förutsättningar, behov och er målbild. Vi samarbetar med kommuner som vill arbeta för att motverka en svag befolkningsutveckling och bostadsmarknad. Våra investeringar i befintligt fastighetsbestånd ger mycket god samhällsekonomisk nytta.

Ett tryggt boende och bra arbetsmiljö

Det är hög efterfrågan på fastigheter med praktiska, attraktiva bostäder. Bostäder där rullatorer får plats och kan ta sig fram, som ligger centralt, där det är enkelt att gå ut och där de boende kan känna sig trygga och klara sig själva efter förmåga. Samma bostäder är också arbetsplatser för personal inom äldreomsorgen och förvaltning. Väl anpassade bostäder ökar de boendes välmående och är samtidigt en bra arbetsmiljö.

Ökar utbudet av attraktiva fastigheter

Sbo köper fastigheter av kommunen och omvandlar dem till nyproduktionsstandard. Oftast återanvänds fastigheten och vi undviker rivning. Kostnaden för att bygga om en befintlig fastighet är betydligt lägre än för nyproduktion. Och lika stor samhällsnyttan kan uppnås. Efter ombyggnation är boendemiljön förbättrad, fastigheten sanerad från miljöbelastningar och den beräknade energiförbrukningen per år reduceras med 40 procent.

Bostäder anpassade efter rätt behov

Rörlighet skapas när äldre vågar lämna sina hus för ett nytt attraktivt boende de vill flytta till och ett annat hushåll får chansen att flytta in. De positiva flyttkedjor som kan skapas underlättar för ortens utveckling. Vi hjälps åt att hitta lämpliga fastigheter i beståndet och utvecklar dem så de uppfyller kraven på tillgänglighet och modernisering. 

Samhällsnytta med bostadsmarknad i balans

Vi bidrar till hållbarhet inom ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor på svaga bostadsmarknader. Sbo bidrar till samhällsnytta i kommunen och en hållbar utveckling genom att modernisera befintliga fastigheter.

Sbo's arbetsmodell

Arbetsmodellen visar hur vi stegvis arbetar med våra projekt.