Dialog om lokala förutsättningar och behov

Vi träffar gärna dig som leder och ansvarar för kommunen och boendeförsörjningsfrågor. Vid vårt besök hos er för vi en förutsättningslös dialog om lokala förutsättningar, behov och er målbild. Vi samarbetar med kommuner som vill arbeta för att motverka en svag befolkningsutveckling och bostadsmarknad. Våra investeringar i befintligt fastighetsbestånd ger mycket god samhällsekonomisk nytta. För att lösa uppgiften har vi sedan 10 år en arbetsmodell som utgår från ett nära samarbete med kommunen. Arbetsmodellen nedan visar hur vi stegvis arbetar med våra projekt.

Samverkan sker i sex steg

 1. Intressent:
  Vid personliga möten samtalar vi om kommunens utmaningar och behov. Sbo:s erfarenheter och arbetsmodell förtydligas.
 2. Avsiktsförklaring:
  När vi ser förutsättningar att medverka till en positiv utveckling inleder vi ett programarbete för att skissa på lösningar för ombyggnad av en fastighet. En gemensamt utsedd projektgrupp arbetar med ombyggnadsidéer, utformning och strategiska frågor. Vi ansvarar gemensamt för framtagande av programhandlingar, projektkalkyl m.m. I förfrågningsunderlag ställs krav på leverantörer såsom arbetsvillkor, miljö och säkerhet. Ombyggnationer upphandlas i form av totalentreprenad. För upphandlingen tillämpas lagen om offentlig upphandling.
 3. Beslut:
  Beslut baseras bland annat på våra gemensamt framtagna programhandlingar och upphandlingen av entreprenad villkoras parternas beslut. Beslut tas av respektive part och omfattar investering, fastighetsöverlåtelse och blockförhyrning.
 4. Genomförande, ombyggnation:
  Efter beslut förvärvar Sbo fastigheten och finansierar ombyggnationen av huset. Fastigheten byggs om och båda parter deltar i styrning och uppföljning.
 5. Förvaltning:
  En förutsättning för genomförande av utvecklingsprojektet är att kommunen ingår ett blockhyresavtal med Sbo och att kommunen med sin professionella organisation ansvarar för all fastighetsförvaltning och uthyrning av lägenheterna under avtalstiden.
 6. Fastighetsförsäljning:
  Sbo utvärderar löpande sitt fastighetsinnehav för att identifiera vilka fastigheter som med hänsyn till Sbo:s uppdrag samt lokala marknadsförutsättningar kan vara aktuella för försäljning. Fastigheten säljs på marknadsmässiga villkor. Sbo ser insatserna för ombyggnationer av fastigheter som en del i ett långsiktigt åtagande. Först efter omkring 8 år eller när marknadsmässiga förutsättningar råder, säljer Sbo fastigheten på marknadsmässiga villkor, normalt genom ett anbudsförfarande, på en öppen och fri marknad. Vid en framtida fastighetsförsäljning följer således blockhyresavtalet med oavsett om köparen är kommunen, privat eller offentlig aktör, dvs avtalet säkerställer hyresgästens rättigheter och gäller på oförändrade villkor även för en ny fastighetsägare.


Utbud möter efterfrågan när behovet på orten styr

Sbo bygger om fastigheter för att bidra till bättre utbud och efterfrågan på̊ svagare bostadsmarknader. Nya boendemiljöer gör det mer attraktivt att bo kvar. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga drömmar för nya familjer. Sbo medverkar till att stödja kommunerna att uppnå sina mål i bostadsförsörjningen. Sbo förvärvar och moderniserar fastigheter och tar därigenom hela investeringen och risken för nedskrivningar av fastighetsvärden. Sbo medverkar till att skapa förbättrade ekonomiska förutsättningar genom att bidra till ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden och till ett effektivare nyttjande av fastighetsbeståndet i kommunen.

Fastighetsförsäljning sker på den öppna marknaden

Sbo är en förhållandevis långsiktig fastighetsägare och försäljning av en färdigutvecklad fastighet sker normalt inte innan åtta år. När marknadsmässiga förutsättningar råder säljs fastigheten på marknadsmässiga villkor genom ett anbudsförfarande på en öppen och fri marknad.